Salta al contingut principal

Política de proteció de dades

La present política forma part integrant de l’avís legal de la pàgina web Femlliga.org, un projecte de Transversal Coop. V.

1. Política de Privacitat

Transversal Coop.V., està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal de les persones usuàries de les pàgines web que adminstra.

Mitjançant la present Política de Protecció de Dades Transversal Coop.V. informa les persones usuàries del lloc web https://femlliga.org/, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en web site, amb la finalitat que decidisquen, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Transversal Coop.V., es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat.

Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingues perfecte coneixement del seu contingut.

2. Responsable

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és: TRANSVERSAL COOP. V. amb domicili social a aquests efectes en Carrer Rafelguaraf 2, pis 7, porta 21, 46020, València (València). Telèfon: (+34) 643 015 716 i Email: info@transversalcoop.org.

3. Finalitat del Tractament

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de Transversal Coop. V., posats a la disposició de les persones usuàries, responen, segons el cas concret, per gestionar i atendre a sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i/o sponsorizados per Transversal Coop. V., així com conéixer l’opinió de les persones usuàries, i a més, gestionar les sol·licituds d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, amb la finalitat de poder contactar amb l’interessat i dur a terme un procés de selecció.

4. Termini de Conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o se sol·licite la seua supressió per la persona interessada i aquesta estiga legitimada per a això.

5. Legitimació

Transversal Coop. V. està legitimas al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diverses finalitats específiques, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

6. Exactitud de les dades

D’altra banda, amb la finalitat que les dades integrades en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, la persona usuària haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, mitjançant correu electrònic a info@transversalcoop.org

7. Persones destinatàries

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/es finalitat/s expressada/es, en els supòsits previstos segons Llei.

8. Drets de les persones usuàries

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
  • Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió,
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
  • Dret a oposar-se al tractament,
  • Dret a la portabilitat de les dades

La persona interessada podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia de la seua D.N.I, i en la qual especificarà quin d’aquests sol·licita que siga satisfet, remesa a l’adreça: Transversal Coop V., domicili social a aquests efectes en Carrer Rafelguaraf 2, pis 7, porta 21, 46020, València (València) o a la adreça email: info@transversalcoop.org.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

9. Mesures de seguretat

Finalment s’informa que Transversal Coop. V., adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es pose en contacte amb nosaltres enviant un email a info@transversalcoop.org